به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://beyadetoo.ir 2018-11-20T21:32:32+01:00 text/html 2018-11-20T16:55:24+01:00 beyadetoo.ir Admin خنده هات http://beyadetoo.ir/post/1590 <div align="center"><font size="7"><b><font face="Mihan-Nassim">حتی اگر آلزایمر هم بگیرم</font></b></font></div><div align="center"><font size="7"><br><b><font face="Mihan-Nassim">و خنده هایت را ببینم ،</font></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><font face="Mihan-Nassim"></font></b><br><b><font face="Mihan-Nassim">میفهمم در گذشته <br></font></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><font face="Mihan-Nassim"></font></b><br><b><font face="Mihan-Nassim">عمیق عاشق بوده ام .</font></b></font><br></div> text/html 2018-11-19T16:59:18+01:00 beyadetoo.ir Admin کاش http://beyadetoo.ir/post/1589 <div align="center"><font size="4"><b>کاش میشد یه سری لحظه هارو سیو کرد بعد هی دوباره زندگی و تجربشون کرد <br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b>مثل اولین لحظه دیدنت ... </b></font><br></div> text/html 2018-11-18T16:42:16+01:00 beyadetoo.ir Admin دوست دارم http://beyadetoo.ir/post/1588 <div align="center"><b><font size="5">قشنگ ترین حرفی ك یه پسر میتونه راجب یه دختر بگه :</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5">اون تنها دختریه كه اندازه ى مامانم دوسش دارم !</font></b></div> text/html 2018-11-17T16:32:40+01:00 beyadetoo.ir Admin تو http://beyadetoo.ir/post/1587 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-Nassim">صدبارم برگردم به عقب این دلم از انتخابت پشیمون نمیشه :) </font><br></div> text/html 2018-11-16T16:31:37+01:00 beyadetoo.ir Admin به یاد تو http://beyadetoo.ir/post/1586 <div align="center"><font size="7"><b><font face="Mihan-Nassim">توی قلبم تنها تویی عوضی :)</font></b></font><br></div> text/html 2018-11-15T19:36:51+01:00 beyadetoo.ir Admin ... http://beyadetoo.ir/post/1591 <br><div id="15423105767304741"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DL6iZ/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><div class="vone__desc"><b><font size="3"> موزیک ویدیو Üzülmedin mi از simge به همراه ترجمه پارسی </font></b></div></div><div><br></div> text/html 2018-11-14T16:47:26+01:00 beyadetoo.ir Admin دوست دارم http://beyadetoo.ir/post/1584 <div align="center"><font size="6"><b>احمقه ...</b><br></font></div><div align="center"><font size="6"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="6"><b>نمیفهمه دوسش دارم ...</b></font></div> text/html 2018-11-13T16:32:09+01:00 beyadetoo.ir Admin هنوزم http://beyadetoo.ir/post/1582 <div align="center"><b><font size="6">هنوزم وقتی انلاین میشی این دلم برات میلرزه :)</font></b><br></div> text/html 2018-11-12T17:27:11+01:00 beyadetoo.ir Admin خیال http://beyadetoo.ir/post/1581 <div align="center"><b><font size="6">مال من نیستی</font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="6">ولی دارم با خیالت زندگی میکنم :)</font></b><br></div> text/html 2018-11-11T16:28:18+01:00 beyadetoo.ir Admin صبح http://beyadetoo.ir/post/1580 <div align="center"><font size="6"><b>صبح ها <br></b></font></div><div align="center"><font size="6"><br><b>بیشتر از نور ،</b></font></div><div align="center"><font size="6"><br><b>تـــو را می‌خواهم ...</b></font><br></div> text/html 2018-11-10T16:45:51+01:00 beyadetoo.ir Admin دوست دارم http://beyadetoo.ir/post/1579 <div align="center"><b><font size="5">مَن میتونَم اونقَدری اَحمَق باشَم</font></b></div><div align="center"><br><b><font size="5">که هِزار بار هَم قَلبَمو بِشکَنی</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"></font></b><br><b><font size="5">بازَم بگَم دوسِت دارَم</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"></font></b><br></div> text/html 2018-11-09T16:03:09+01:00 beyadetoo.ir Admin انقدر http://beyadetoo.ir/post/1578 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b>‏انقدر عاشقت میمانم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>تا خدا ایستاده برایم کف بزند :)</b></font></div> text/html 2018-11-08T17:40:04+01:00 beyadetoo.ir Admin به یاد تو http://beyadetoo.ir/post/1577 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>هی میمردم براش!</b></font><br></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>هی نمیدید چشاش</b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><div id="15417043522467062"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/OuV1G?data[rnddiv]=15417043522467062&amp;data[responsive]=yes"></script></div><br></div> text/html 2018-11-08T14:37:51+01:00 beyadetoo.ir Admin تو http://beyadetoo.ir/post/1576 <div align="center"><b><font size="5">اونقد تو خیالم با تو حرف زدم که تبدیل شدم به دو نفر !</font></b><br></div> text/html 2018-11-07T17:40:33+01:00 beyadetoo.ir Admin دوستت دارم http://beyadetoo.ir/post/1575 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b>دهانم را پر از</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>&nbsp;"دوستت دارم "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>کردم .می خواهم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>&nbsp;به توپ ببندم قلبت را&nbsp;</b></font></div>